Головна > Блог > Договір
Договір

28/12/2016

Договір

ДОГОВІР

на надання послуг з технічної підтримки та права користування програмним забезпеченням ULTRA

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ультра ІТ» та/або патнер (надалі іменується «Виконавець»), з одного боку, та особа, що приєднується до цього Договору, надалі “Замовник”, з іншого боку, разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Договір про надання послуг технічної підтримки та права користування програмним забезпеченням Ultra (надалі – Договір) укладається відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Замовника до Договору вцілому. Умови договору однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається підтвердженням акцептування даного Договору між Замовником і Виконавцем.
1.2. Виконавець здійснює надання Замовнику постачання права користування та/або послуг з технічної підтримки програмним забезпеченням Ultra (надалі іменується «Програмне забезпечення»), яке встановлене (інстальоване) на робочих місцях Замовника, результатом якого є функціонування такого Програмного забезпечення відповідно до оплаченого Замовником Виконавцю. Для цілей цього договору для прав користування та/або послуг із технічної підтримки програмного забезпечення надалі вживається термін Продукт постачання.
1.3. Постачання прав користування Програмним забезпеченням відбувається шляхом генерування ключів активації, які надають можливість активувати Програмне забезпечення. Надання послуг Виконавцем з технічної підтримки та права користування Програмного забезпечення здійснюється у формі консультацій Замовника по телефону, по електронній пошті та за допомогою віддаленого доступу до комп’ютерного устаткування Замовника через глобальну мережу Інтернет. Для виконання цього договору, окрім іншого, прийнятним є листування шляхом електронних листів за адресами, вказаними у цьому договорі.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Надавати Замовнику послуги з технічної підтримки та/або постачати права користування Програмним забезпеченням в порядку та на умовах визначених даним Договором.
2.1.2. Забезпечити роботу Програмного забезпечення.
2.2. Виконавець має право:
2.2.1. Надавати Замовнику рекомендації з питань експлуатації комп’ютерного устаткування та Програмного забезпечення.
2.2.2. У разі порушення Замовником термінів оплати послуг Виконавця припинити надання послуг з технічної підтримки та права користування Програмним забезпеченням до моменту погашення даної заборгованості.
2.2.3. Ініціювати зміни до цього договору шляхом публікації таких на сайті ultra-company.com.
2.3. Замовник зобов’язаний:
2.3.1. Дотримуватись рекомендацій Виконавця, пов’язаних з питаннями експлуатації комп’ютерного устаткування та/або Програмного забезпечення.
2.3.2. Дотримуватись термінів оплати послуг Виконавця, передбачених п. 3.2. даного Договору.
2.4. Замовник має право:
2.4.1. На надання Виконавцем послуг з технічної підтримки та права користування Програмним забезпеченням в порядку та на умовах визначених даним Договором.
2.4.2. На забезпечення Виконавцем роботи Програмного забезпечення.
2.4.3. На отримання консультацій в разі належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. У відповідності до норм Цивільного кодексу України, а саме, але не виключно, Глави 61, 63, Сторони погодились, що плата за право користування, обслуговування, консультації, послуги нараховується/сплачується за цим договором без необхідності укладання будь-яких інших документів за цінами, викладеними за посиланням ultra-company.com. Замовник самостійно обирає Продукт постачання шляхом встановлення відповідної галочки напроти обраного Продукту постачання на сайті ultra-company.com або шляхом отримання рахунку від Виконавця в будь-якому вигляді. Замовник погоджується, що рахунок формується автоматично на підставі обраних ним продуктів постачання.
3.2. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця з технічної підтримки та права користування Програмним забезпеченням в розмірі, передбаченому п. 3.1. даного Договору, в строк до передостаннього робочого дня кожного місяця за наступний період шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПІДПИСАННЯ АКТУ
ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ
4.1. Виконавець здійснює надання послуг з технічної підтримки та постачання прав користування Програмним забезпеченням засобами свого контакт центру.
4.2. Підтвердженням факту надання Продукту постачання Виконавцем є оплата Замовником Продукту постачання.
4.3. Послуги можуть надаватися шляхом надання інформації чи відповіді на питання в телефонному режимі, електронною поштою, будь-яким іншим видом зв’язку, надання послуг з технічної підтримки, надання можливості Замовнику отримувати нові версії програмного забезпечення або звернення в контакт центр за консультацією. Сторони погодились, що будь-які інші документи для підтвердження надання послуг з технічної підтримки та права користування Програмним забезпеченням не використовуються, та сторони підтверджують, що вказана електронна адреса у цьому договорі є дійсною для виконання умов даного договору.
4.4. Електронна пошта Виконавця для зв’язку: support@ultra-company.com.

 

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
5.1. Сторони визнають, що будь-яка інформація, що стосується умов цього Договору та фінансового положення Сторін, є конфіденційною.
5.2. Виконавець може фіксувати всі контакти з Замовником, щоб допомогти вирішити питання, які виникають у Замовника.
5.3. Виконавець також може використовувати надану Замовником інформацію.
5.4. Виконавець робить все можливе для того, щоб захистити надану Замовником інформацію від несанкціонованого доступу, внесення в неї змін, її розголошення чи знищення.
5.5. Виконавець може інформувати Замовника про сервіси Виконавця, наприклад повідомляти про майбутні зміни чи вдосконалення.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором регулюється чинним законодавством України.

 

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як пожежа, повінь, землетрус, військові дії, за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання умов викладеного договору. Підтвердженням факту настання форс-мажору є довідка, видана компетентним органом України.
7.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої конкретні зобов’язання, інформує іншу сторону про початок або припинення дії зазначених обставин.

 

8. ДІЯ ДОГОВОРУ
8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Замовником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Підписання зі сторони Замовника відбувається шляхом установлення галочки біля фрази «Я погоджуюсь із умовами договору» або шляхом оплати Продукта постачання.
8.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають силу тільки у випадку, якщо вони викладенні за посиланням ultra-company.com.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. В разі виникнення суперечок і розбіжностей, Сторони докладуть усіх зусиль, щоб усунути їх шляхом переговорів. При неможливості вирішити спірні питання шляхом переговорів, спори вирішуються в господарському суді.
9.2. Правом, що регулює цей Договір, є законодавство України.
9.3. Замовник розуміє та погоджується, що у випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Замовник вправі відмовитись від його укладення.
9.4. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою (в разі використання такої), а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.
9.6. Сторони підтверджують, що цей Договір відповідає дійсним намірам Сторін і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається ними у відповідності зі справжньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для них умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення. Сторони однаково розуміють значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажають настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчать, що договором визначені всі істотні умови. Сторони підтверджують, що не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними.
Приєднання до цього Договору свідчить про повне ознайомлення та усвідомлення норм цього договору замовником.

про нас говорять customers

Анжела
Продавець магазину "Big Red Box" Що для нас ULTRA? Це можливість вести облік без використання безкінечних зошитів та журналів. Враховуючи великий асортимент нашого магазину, ULTRA - це найкраще рішення.
Альона
Адміністратор закладу мережі ресторанів "ChiliPizza" Нові та цікаві рішення і смачна кухня - все це про нас. Компанія ULTRA дала нам ще одну можливість здивувати наших клієнтів. ULTRA Mobile - це можливість бути на крок попереду.
Тетяна
Адміністратор гот.-ресторанного комплексу "Клеопатра" Ми цінуєм своїх гостей та партнерів, і саме тому обрали програму ULTRA. Все чітко, швидко та зрозуміло. І якщо виникають питання - ULTRA завжди поряд, адже партнери компанії працюють по всій Україні.
Анна
Адміністратор "Капу$та Club" Мені, як адміністратору, важливо тримати роботу закладу під контролем. ULTRA дає мені цю можливість. Також наші клієнти задоволені депозитною системою та турнікет-контролем, адже тепер нічого не заважає їм гарно проводити час.
Вікторія
Адміністратор фітнес-клубу "Еллада" Працюємо з ULTRA з самого відкриття і дуже задоволені своїм вибором. Працювати з програмою легко і зручно, є вся необхідна інформація. Наші клієнти задоволені обслуговуванням.
Олена Климчук
Директор ресторану "Арталь" Ми лише готуємось до відкриття, але вже потурбувались про якісне програмне забезпечення для закладу. Звичайно, ми обрали ULTRA, адже лише вони запропонували нам нове рішення для покращення якості обслуговування.
Ірина
Адміністратор ресторану "Ной" Ми впевнились, що ULTRA значно покращує рівень обслуговування. Програма дійсно працює і нам це подобається.
Сергій
Системний адміністратор фітнес-центру "Нова будова" Я, як системний адміністратор, в першу чергу оцінюю технічні характеристики програмного забезпечення та його надійність. ULTRA - це якісна та легка в обслуговуванні програма, яку я можу рекомендувати для використання у фітнес-центрах та інших закладах.
Ольга Федоряк
Адміністратор фітнес-центру "Нова Будова" У нас дуже велика кількість клієнтів, тому ULTRA стала справжнім помічником. Клієнти отримують швидке та якісне обслуговування, працівники - зручність у роботі та усю необхідну інформацію. І все це завдяки ULTRA.
Роман
Управляючий кафе "Мрія Козака" Працюємо з ULTRA вже не перший рік, і цілком задоволені роботою програми. Обслуговування пришвидшилось, працювати зручно, а я, як керівник, отримую усю необхідну інформацію у декілька кліків.
Микола Безкоровайний
Директор комплексу "Гостевія" Разом з ULTRA ми не лише опановували роботу з програмним забезпеченням, а й налаштовували усе обладнання. Нові технології вивели наш заклад на новий рівень, і це помічаємо не лише ми, а й наші клієнти.
Марина Деркач
Менеджер арт-пабу "Вeer&blues" Ми - молодий заклад і працюємо з ULTRA з відкриття. Це програмне забезпечення з перших днів отримало схвалення не лише від офіціантів, а й від бухгалтерів, адже аналітична частина програми дуже допомагає їм у повсякденній роботі.
Євгенія
Офіціант тратторії "Terra Mare" Моє знайомство з ULTRA розпочалось з перших днів роботи на тратторії. Програма виявилась дуже зручною та мала багато переваг у порівнянні з її аналогами, з якими мені доводилось працювати раніше.
Олексій
Адміністратор гот.-ресторанного комплексу "У Домінікана" Наш заклад висловлює велику подяку колективу ULTRA за створення такого програмного рішення. Програма дуже допомагає в роботі як офіціантам, так і бухгалтерам. Якщо виникають питання, ми звертаємось до компанії "Ален", партнера ULTRA у нашому регіоні, і все вирішується в найкоротший термін.
Віта Вегера
Бухгалтер ресторану "ЛяМажор" Для мене, як бухгалтера закладу, в першу чергу важлива точність програми та можливість в будь-який момент отримати повну інформацію про стан справ. За допомогою ULTRA я формую звітність для керівництва та для поточного аназілу роботи закладу.
Тетяна Россадюк
Керуюча фітнес-центру "Нова Будова" Я - керівник фітнес-центру "НоваБудова", і мені важливо контролювати усі сфери діяльності нашого закладу. Тому вибір програмного забезпечення ULTRA став для мене найкращим рішенням цього завдання. Я рекомендую усім нашим партнерам комплекс ULTRA як надійного помічника в роботі.
Сергій Степанов
Менеджер піцерії "Моменто" Працюємо з програмою з 2009 року. Вона дає можливість детально аналізувати діяльність всього закладу. Нам порадили цю програму, ми її подивились і вона нам підійшла. ULTRA - це запорука нашого успіху.

Про насabout us

Компанія ULTRA ― сучасний розробник програмних рішень для закладів торговельно-розважальної сфери. Більше тринадцяти років успішної співпраці з вітчизняними та зарубіжними підприємствами дає нам право позиціонувати себе як лідера на ринку спеціалізованого програмного забезпечення.

Знання національної специфіки обліку та світових стандартів сервісу дозволили створити унікальну систему автоматизації, здатну об’єднати всі бізнес-процеси в один налагоджений механізм. Наші програмні рішення допомагають упорядкувати внутрішній облік закладів і значно поліпшити якість обслуговування. Завдяки дилерській мережі і партнерам програмний комплекс ULTRA доступний кожному, незалежно від місця розташування.

0

років досвіду

0

проектів

0

користувачів

0

годин підтримки

Контактиcontacts

Залишились запитання? Напишіть нам!